ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันครองบรมธาตุซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลอินทร์บรี องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวีดสิงห์บุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร ไหล่ทาง

Visitors: 80,152