ภาพเขียนโบราณ สืบสานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ล้ำค่า แหล่งปลาสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผย/ประกวดราคา
โครงการ
เอกสารดาวน์โหลด 
วันที่ลงประกาศ 
 

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี (ด้านหลัง) หมู่ที่ 2 กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Embarassed 10 ก.พ.64  

ประกาศ ประกวดราคา

ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี (ด้านหลัง) หมู่ที่ 2 กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Cool Cry Embarassed Foot in Mouth Frown Innocent Kiss Laughing Money Mouth Sealed Smile 10 ก.พ.64  

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.อินทร์บุรี (จ้างออกแบบ) Smile Innocent  23 ก.ค.63   

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.อินทร์บุรี (เปลี่ยนแปลง) Embarassed Foot in Mouth  23 ก.ค.63   

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.อินทร์บุรี  Embarassed Innocent 23 ก.ค.63   
อ่านข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ.24)
ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ
แผนงานการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
อบจ.สิงห์บุรีดำเนินการลงพื้นที่ตำบลอินทร์บุรีเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นทีตามโครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปี ๒๕๖๔ 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายฯ

ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 ฉบับ ให้ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศฯ
การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.อินทร์บุรี พร้อมส่งมอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันฯ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔                                                                                                             ประกาศ เรื่อง การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 
กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
กำหนดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง เพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) เอกสารแบ 1 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เอกสารแนบ 1, 2
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ปี 2563 
กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง พ.ศ.2563 เอกสารแนบ 1
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563  เอกสารแนบ 1


ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

Visitors: 58,850