ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผย/ประกวดราคา
โครงการ
เอกสารดาวน์โหลด 
วันที่ลงประกาศ 

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี EmbarassedWinkLaughingTongue Out 12 ก.ย.61

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ทางข้างละ 0.15 เมตร Smile  12 ก.ย.61  

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 12 ก.ย.61 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ เครื่อง Smile 15 ส.ค.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ เครื่อง Smile 15 ส.ค.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ติดตั้งกล้องวงจรปิดcctvหมู่ที่2อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 6 ก.ค.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ติดตั้งกล้องวงจรปิดcctvหมู่ที่2อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 6 ก.ค.61
ปร.4/ปร.5 ติดตั้งกล้องวงจรปิดcctvหมู่ที่2อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี SmileWink 6 ก.ค.61
การเปิดเผยราคากลางงานในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 28,000 ถุง Smile 26 มิ.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile Wink 5 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile Wink 5 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile Wink 5 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร วางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 วางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile Wink 5 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซ่อมแซมถนนลงลูกรังหรือหินคลุกในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.อินทร์บุรี หมู่ที่ ๑-๑๐ Smile 2 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลงลูกรังหรือหินคลุกในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.อินทร์บุรี หมู่ที่ ๑-๑๐ Smile 2 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 ซ่อมแซมถนนลงลูกรังหรือหินคลุกในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.อินทร์บุรี หมู่ที่ ๑-๑๐ Wink Wink 2 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ Smile 2 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ Smile 2 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ Wink Wink 2 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเต็นท์ Smile 8 มี.ค.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเต็นท์ Smile 8 มี.ค.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 30,210 กล่อง Smile 5 มี.ค.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 ต.อินทร์บุรี Smile  8 ก.พ.61
ปร.4/ปร.5 วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 ต.อินทร์บุรี Smile Smile 8 ก.พ.61 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปูหญ้าสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี Smile 8 ก.พ.61 
ปร.4/ปร.5 ปูหญ้าสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี Smile Smile 8 ก.พ.61 
ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 56,560 กล่อง Smile 21 ธ.ค60 
ตารางแสดงวงเงิน/ปร.4/ปร.5 ก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 5 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Wink Wink Wink 18 ธ.ค.60 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 26,828 กล่อง Laughing 27 พ.ย.60
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 27 พ.ย.60
สรุปประมาณค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 27 พ.ย.60
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 27 พ.ย.60
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 19,580 กล่อง Laughing 31 ต.ค.60
ร่างขอบเขตงาน ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ Laughing 9 ต.ค.60
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ Smile 9 ต.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 30,210 กล่อง สำหรับนักเรียนในเขต.อบต.อินทร์บุรี Smile 14 ก.ย.60
ประกาศตรวจงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 9 Laughing 23 ส.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 6 ตัว Smile 5 ก.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
Smile
5 ก.ค.60 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กในเขตอบต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
 Smile
28 มิ.ย.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 Smile
 11 พ.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  Smile  20 เม.ย.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  Smile  16 ม.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  Smile 05 ม.ค.60
ประกาศผลการจัดจ้างฯ ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Smile 28 พ.ย.59
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Laughing 19 พ.ย.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงสนามกีฬาโดยการปูบล็อกทางเท้า  Smile 09 พ.ย.59
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Smile 26 ต.ค.59
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Smile 26 ต.ค.59
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 WinkSmile 1 ต.ค.59


อ่านข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน


โครงการหลังฝนถนนเรียบ
Visitors: 30,563