ภาพเขียนโบราณ สืบสานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ล้ำค่า แหล่งปลาสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผย/ประกวดราคา
โครงการ
เอกสารดาวน์โหลด 
วันที่ลงประกาศ 
 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 Laughing 28 ต.ค.64  

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร

โครงการปรับปรุง คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนน คสล.กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร Embarassed 29 ต.ค.64  

เอกสาร หลักเกณฑ์ข้อกำหนดเงื่อนไข

เอกสาร หลักเกณฑ์ข้อกำหนดเงื่อนไข แนบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ Wink 17 ก.ย.64  

เชิญชวน
เข้ายื่นข้อเสนอฯ

หนังสือ เรื่อง เชิญชวน เข้ายื่นข้อเสนอ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีคัดเลือก Laughing 17 ก.ย.64  

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายถนนตลาดอินทร์บุรี-สิงห์บุรี ไปทางทิศตะวันออก ถึงถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 บ้านหัวเกาะ ม.10 Embarassed 17 ก.ย.64  

ประกาศ การตรวจรับพัสดุงานจ้าง

ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี (ด้านหลัง) หมู่ที่ 2 กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Cool 8 ก.ย.64  

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี (ด้านหลัง) หมู่ที่ 2 กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Embarassed 10 ก.พ.64  

ประกาศ ประกวดราคา

ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี (ด้านหลัง) หมู่ที่ 2 กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Cool Cry Embarassed Foot in Mouth Frown Innocent Kiss Laughing Money Mouth Sealed Smile 10 ก.พ.64  

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.อินทร์บุรี (จ้างออกแบบ) Smile Innocent  23 ก.ค.63   

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.อินทร์บุรี (เปลี่ยนแปลง) Embarassed Foot in Mouth  23 ก.ค.63   

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.อินทร์บุรี  Embarassed Innocent 23 ก.ค.63   
อ่านข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๕ ตำบลอินทร์บุรี

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๗)


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕


 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วน ประจำปี 2565


การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 


ประชาคม โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉ.24)


โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 


ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ ให้ทราบและถือปฏิบัติ


แผนงานการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564


อบจ.สิงห์บุรีดำเนินการลงพื้นที่ตำบลอินทร์บุรีเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ตามโครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปี 2564


การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย


ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 ฉบับ ให้ทราบและถือปฏิบัติ


การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรครูิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.อินทร์บุรี พร้อมส่งมอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันฯ


การประชุมประชาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564


 

 ประกาศประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On-Site) 


ประกาศ เรื่อง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลอินทร์บุรี


ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565


ประกาศ แผนการดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภ.ด.ส.๓)


ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (สถ./ผถ. ๓/๑) และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ (สถ./ผถ. ๑/๕)                   


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง               


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี


ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินที่สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564


ประกาศ เรื่อง การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศ เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564


กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


กำหนดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง เพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564


 

ข่าวรับสมัครงาน

Visitors: 70,242