โครงการปรับปรุง คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนน คสล.กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร วันที่ลงประกาศ 29 ต.ค. 64

Visitors: 89,966