กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Visitors: 98,164