การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๗)

Visitors: 80,156