แบบฟอร์มติดต่อราชการ

แบบคำร้องทั่วไป

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน

 

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

-ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

-เอกสารประกอบ(กรณีตั้งใหม่) (บุคคลธรรมดา) 1.สำเนาบัตรประจำตัวผู้ประกอพาณิชยกิจ 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอพาณิชยกิจ 3.(กรณีเช่าหรือไม่เป็นเจ้าบ้าน) 3.1หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่  3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สำเนาสัญญาเช่า 3.3 แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง

-ค่าธรรมเนียม ตั้งใหม่ 50 บาท , ยกเลิกเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง 20 บาท , การขอออกใบแทน ฉบับละ 30 บาท 

 

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

-ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

-เอกสารประกอบ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน

Visitors: 104,812