สายตรง ปลัด อบต.อินทร์บุรี

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ○ 

 

นายสกล  มาระโรจน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

โทรศัพท์ : ๐๓๖ ๕๑๐ ๘๐๔

มือถือ     :  ๐๘๓ ๐๕๕ ๓๘๓๕ 
○ แจ้งเรื่องร้องเรียน ○

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 100,559