การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.อินทร์บุรี พร้อมส่งมอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันฯ

Visitors: 80,156