แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน


E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE
รายละเอียดการให้บริการดังนี้
1. การให้คำแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
2. การลงทะเบียนรับแจ้งการขอรับความช่วยเหลือของประชาชน อาทิเช่น ด้านสาธารณภัย ,ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ,ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และด้านอื่นๆ เป็นต้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 65,305