ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

รณรงค์การอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรน้ำ ภายในครัวเรือน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2561

กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560  

กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 เอกสารแนบ 1,2,3,4 

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ 1,2,3,4 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 51,058